مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اهواز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
290,000 ریال

اهواز شوشتر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

دزفول اهواز
10 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال


پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
540,000 ریال

رامهرمز
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

رامهرمز همراه باشام رايگان
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

رامهرمز سيستم مولتي ويژن وشام