مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) انديمشک

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/02/06

16:30

29

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

اهواز شوشتر

پايانه کارانديش (شيراز) دزفول شوش انديمشک

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/02/06

17:30

44

اتوبوس ولو 44

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

دزفول اهواز

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/02/06

20:00

37

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/02/06

20:30

18

اتوبوس اسکانيا44

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا