مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اهواز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
290,000 ریال

اهواز شوشتر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

دزفول اهواز
15 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال


پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال

رامهرمز
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان