مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
290,000 ریال

اهواز شوشتر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

دزفول اهواز

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
290,000 ریال

رامهرمز
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال صندلي جديد
1396/08/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال