مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اهواز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
290,000 ریال

اهواز شوشتر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز مقصدنهایی : دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1396/06/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

دزفول اهواز

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
290,000 ریال

رامهرمز
15 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
290,000 ریال
246,500 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال صندلي جديد
1396/06/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اهواز همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان