مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) انديمشک

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/03/05

16:30

34

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

اهواز شوشتر

پايانه کارانديش (شيراز) دزفول شوش انديمشک

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/03/05

17:30

35

اتوبوس ولو 44

% 20

290,000 ریال

232,000 ريال

دزفول اهواز

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/03/05

20:00

16

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

حميدي فر
رامهرمز

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/03/05

20:00

38

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/03/05

20:30

28

اتوبوس اسکانيا44

% 10

290,000 ریال

261,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز همراه باشام رايگان

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/03/05

21:00

5

اتوبوس بي9

% 10

450,000 ریال

405,000 ريال

همراه باشام رايگان