مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اقلید

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اقليد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال


پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اقليد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اقليد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال


پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اقليد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141