مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان پایانه کاوه

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه صفه مقصدنهایی : شاهين شهر صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

شهرضا صفه اصفهان کاوه صفه آباده
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

آباده
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
241,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
241,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/01
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
255,500 ریال

شهرضا اصفهان صفه آباده
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1397/03/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
280,000 ریال
224,000 ریال

اصفهان کاوه اراک
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipمارال جديد
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال
241,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه