مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان پایانه صفه

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر مقصدنهایی : شهرکرد زرين شهر /فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
07:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09131813898سال نومبارک
آباده زرين شهر /فولادشهر اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/01/01
07:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک شماره تماس همراه ماشين09337872740
آباده اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/01/01
08:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727سال نومبارک
آباده اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه صفه مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/01/01
11:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
شهرضا صفه اصفهان صفه صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/01/01
12:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

شهرضا اصفهان صفه

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/01/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

اصفهان صفه بروجرد
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09172502922سال نومبارک
اصفهان صفه زرين شهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/01/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09133314720سال نومبارک
اصفهان صفه فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/01/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

اصفهان کاوه اصفهان صفه