مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

10:00

17

اتوبوس اسکانيا

360,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

10:30

35

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

آباده اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

11:30

24

اتوبوس اسکانيا

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

آباده صفه شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

12:45

9

اتوبوس اسکانيا

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

آباده صفه شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) خرم اباد

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/12/04

14:00

32

اتوبوس ولو 44

200,000 ريال

اصفهان صفه دورود

پايانه کارانديش (شيراز) همدان ملاير

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

14:30

32

اتوبوس اسکانيا32

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

اصفهان کاوه اراک

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

14:45

23

اتوبوس اسکانيا

360,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

15:00

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

آباده شهرضا

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/12/04

16:00

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

16:30

42

اتوبوس ولو42

200,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه تهران جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/12/04

17:00

24

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

17:00

21

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/12/04

18:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

18:00

25

اتوبوس بي9

360,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

18:00

17

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/12/04

19:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/12/04

19:00

24

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

19:00

23

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/12/04

20:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

20:00

24

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

21:00

24

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/12/04

21:30

26

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

230,000 ریال

207,000 ريال

اصفهان صفه زرين شهر

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

22:00

21

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) نجف آباد (اصفهان)

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/12/04

22:30

43

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

اصفهان صفه فولادشهر

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

23:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/12/04

23:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا