مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد فولادشهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/01/04

07:00

27

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر

پايانه کارانديش (شيراز) نجف آباد (اصفهان) فولادشهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/01/04

07:30

7

اتوبوس اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

آباده اصفهان صفه

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد ازمسيراصفهان

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/01/04

08:30

12

اتوبوس اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

آباده اصفهان صفه

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

10:00

0

اتوبوس اسکانيا

360,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

10:30

7

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

آباده اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

11:30

21

اتوبوس اسکانيا

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

12:45

13

اتوبوس اسکانيا

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) خرم اباد

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/01/04

14:00

26

اتوبوس ولو 44

% 5

200,000 ریال

190,000 ريال

اصفهان صفه دورود

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

15:00

15

اتوبوس اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شهرضا

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

16:30

41

اتوبوس ولو42

200,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1396/01/04

17:00

38

اتوبوس ولو 44

200,000 ريال

اصفهان

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

17:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

18:00

16

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

19:00

18

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

21:00

16

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

22:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) نجف آباد (اصفهان)

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/01/04

22:30

16

اتوبوس بي9

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

اصفهان صفه فولادشهر

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

23:00

5

اتوبوس بي9

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/01/04

23:30

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا