مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

11:30

19

اتوبوس اسکانيا

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

آباده شهرضا

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

12:45

17

اتوبوس اسکانيا

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

آباده شهرضا

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

13:00

39

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) سيرجان

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/11/03

13:30

17

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قزوين

پايانه کارانديش (شيراز) همدان

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/11/03

14:30

4

اتوبوس اسکانيا32

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

اراک ملاير اصفهان صفه

پايانه کارانديش (شيراز) ساري

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/11/03

15:00

28

اتوبوس ولو 44

200,000 ريال

اصفهان تهران جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

15:00

23

اتوبوس اسکانيا

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

آباده شهرضا

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

16:00

23

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/11/03

17:00

23

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

17:00

17

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) اراک

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/11/03

17:30

29

اتوبوس ولووبي 9درجه يک

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

اصفهان صفه خمين

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/11/03

18:00

24

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

18:00

19

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

19:00

20

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1395/11/03

19:30

25

اتوبوس درسا مانيتوردار VIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم اصفهان

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/11/03

20:00

24

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

20:00

21

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

21:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1395/11/03

21:30

10

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

230,000 ریال

207,000 ريال

اصفهان صفه زرين شهر

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

22:00

21

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

23:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1395/11/03

23:30

36

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا