مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
04:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
06:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

شهرضا اصفهان صفه آباده
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر مقصدنهایی : شهرکرد زرين شهر /فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
07:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09131813898
آباده زرين شهر /فولادشهر اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/06
07:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09337872740
آباده اصفهان کاوه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727
آباده اصفهان صفه

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
08:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

آباده

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

اصفهان صفه اصفهان کاوه آباده

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : پايانه غرب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال

تهران جنوب شهريار اصفهان صفه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

شهرضا صفه اصفهان صفه صفه آباده
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/06
12:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

آباده شهرضا

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان صفه قزوين
30 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان صفه بروجرد
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09169800253
اصفهان صفه دورود
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
280,000 ریال
224,000 ریال

اصفهان صفه اراک
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
280,000 ریال
224,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09176002232
اصفهان کاوه اراک
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين 09135819105
قم تهران جنوب اصفهان کاوه

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

اصفهان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

قم جنوب تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09172502922
اصفهان صفه زرين شهر
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09133314720
اصفهان صفه فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

آباده اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

آباده اصفهان کاوه اصفهان صفه