مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) همدان ملاير

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

14:30

30

اتوبوس اسکانيا32

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

اصفهان کاوه اراک

پايانه کارانديش (شيراز) همدان

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/03/08

14:30

20

اتوبوس اسکانيا32

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

اصفهان صفه اراک

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1396/03/08

16:30

27

اتوبوس ولوبي 9

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

محل سوارشدن جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/03/08

17:00

21

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

17:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) اراک

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

17:30

22

اتوبوس بي9

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

اصفهان کاوه خمين

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/03/08

17:30

43

اتوبوس ولو 44

200,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

18:00

25

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

18:30

25

اتوبوس بي9

360,000 ريال

حميدي فر
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

18:30

31

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

اصفهان کاوه تهران غرب-آزادي

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1396/03/08

18:30

22

اتوبوس B9 وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوارشدن جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

20:00

24

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1396/03/08

20:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

20:00

16

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/03/08

21:30

24

اتوبوس بي9

360,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

22:00

18

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) نجف آباد (اصفهان)

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/03/08

22:30

19

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان صفه فولادشهر

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

23:00

17

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/03/08

23:30

36

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه