مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

آباده صفه شهرضا صفه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
12:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

اصفهان صفه دورود
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان کاوه اراک
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان صفه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

اصفهان صفه قم
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

اصفهان صفه زرين شهر
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان صفه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان صفه فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه