مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به آباده

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
04:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
06:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد فولادشهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
07:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

آباده اصفهان صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
08:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

آباده اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده اصفهان کاوه صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
11:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

آباده صفه شهرضا صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
12:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال