مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به آباده

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
04:45
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
120,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
06:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
07:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
07:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده اصفهان صفه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
08:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

آباده اصفهان صفه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/09/21
10:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

آباده اصفهان کاوه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/09/21
11:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

آباده صفه شهرضا صفه

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/09/21
12:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
120,000 ریال

15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
12:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

آباده شهرضا

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال