مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به آباده

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
04:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
06:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

شهرضا اصفهان صفه آباده
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده زرين شهر /فولادشهر مقصدنهایی : شهرکرد زرين شهر /فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
07:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09131813898
آباده زرين شهر /فولادشهر اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/07
08:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727
آباده اصفهان صفه

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
08:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
190,000 ریال

آباده
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/07
10:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

اصفهان صفه اصفهان کاوه آباده
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/07
11:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

شهرضا صفه اصفهان صفه صفه آباده
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/12/07
12:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/07
12:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال