مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به آبادان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : سيستم مولتي ويژن وشام
ماهشهر آبادان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

ماهشهر همراه باشام رايگان آبادان همراه باشام رايگان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال

بندرماهشهر

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1396/07/25
20:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

ماهشهر آبادان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : سيستم مولتي ويژن وشام
ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام آبادان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/25
21:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال

بندرماهشهر