مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به آباده

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/02
08:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
09:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک30
1396/09/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/02
17:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/09/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

آباده