مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

08:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

08:45

5

اتوبوس ولوو بي 9

135,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

09:45

4

اتوبوس ولوو بي 9

135,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

10:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

10:45

1

اتوبوس كلاسيك

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

11:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

12:00

5

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

13:00

0

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

13:30

4

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

14:15

3

اتوبوس مارال

240,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

14:30

4

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

15:20

8

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

15:20

9

اتوبوس بي9

240,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

15:30

4

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

16:00

0

اتوبوس مان26

240,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم ميدان آرژانتين

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

16:30

2

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

16:30

3

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

16:30

5

اتوبوس مان

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم تهران آزادي

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

18:00

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

19:45

3

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

23:15

3

اتوبوس اسکانيا مارال 25نفره

240,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

23:30

2

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

23:45

0

اتوبوس مارال

240,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/03/05

23:45

2

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين