مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به قشم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
قشم
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
قشم
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
قشم
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
قشم