مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/07

07:30

5

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

08:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/01/07

08:45

1

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/07

09:45

2

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/07

09:45

4

اتوبوس مان26

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر کرج از مسير آزادي

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/01/07

10:15

0

اتوبوس اسكانيا

260,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران آزادي از مسير آزادي

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

10:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

11:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

12:00

4

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/01/07

12:50

3

اتوبوس VIP

330,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/01/07

13:00

0

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/01/07

13:15

1

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران آزادي

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/07

13:30

0

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/07

14:15

6

اتوبوس اسکانيا/

260,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

14:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/01/07

15:20

6

اتوبوس بي9

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/01/07

15:20

2

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

15:30

1

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين/بيهقي

1396/01/07

16:00

6

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب ميدان آرژانتين

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/01/07

16:30

4

اتوبوس مان

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

16:30

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/01/07

16:30

4

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر شاهرود (سمنان)

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/07

17:15

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

18:00

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر ساري

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/07

18:45

0

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
بابل تهران /پايانه جنوب آمل

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

19:45

3

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:30

2

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/01/07

23:45

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

آرژانتين/بيهقي

1396/01/07

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا