مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اهواز

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
16:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
310,000 ریال

اهواز آبادان ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/31
19:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/31
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/31
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
اهواز خرمشهر

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
310,000 ریال

اهواز آبادان

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه