مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به کرمان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو42
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/09/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
16:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/09/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
90,000 ریال


سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/26
17:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/09/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519