مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به کرمان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
05:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 03442259770
بردسير
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
06:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
بردسير
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
07:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
بردسير
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/04/05
08:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
بردسير
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
09:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770--4226180--42261881
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
10:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770--
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
11:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770--4226180--42261881
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/04/05
12:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770--4226180--42261881
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
15:15
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/04/05
18:15
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770--4226180--42261881
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/05
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
120,000 ریال
96,000 ریال

توضیحات : 42259770