مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به کرمان

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
بردسير
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
11:15
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/12/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/12/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
13:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/12/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/12/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
17:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770=09139478082
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770=09139478082
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770=09139478082

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/12/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : 42259770