مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

06:30

30

اتوبوس ولووبي 12 سه محـور

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770--4226180--42261881

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

07:30

31

اتوبوس SCANIA

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

08:30

34

اتوبوس SCANIA

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

09:30

39

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770--4226180--42261881

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

10:30

37

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770--4226180--42261881

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

11:15

42

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770--4226180--42261881

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

12:15

44

اتوبوس SCANIA

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

13:30

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770--4226180--42261881

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

14:30

41

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

15:15

41

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

16:30

40

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

17:30

42

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

18:15

42

اتوبوس ولو بي12

% 20

90,000 ریال

72,000 ريال

42259770--4226180--42261881

سيرجان کرمان

پایانه سیرجان

کرمان

1396/02/09

20:45

25

اتوبوس اسکانيا25

% 20

120,000 ریال

96,000 ريال

42259770
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا