مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
15:01
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/12/27
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : 42259770