مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/12/04
10:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/12/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42251130
استهبان ني ريز
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : 03442251130
استهبان ني ريز

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
13:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به پايانه اميرکبير (شيراز) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
پايانه اميرکبير (شيراز) بهبهان
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 03442251130
استهبان ني ريز
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 03442251130
استهبان ني ريز

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
5 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولووبي 9
1396/12/04
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881