مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری





ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

توضیحات : 42259770

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
140,000 ریال

ني ريز
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/06/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : 42259770
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/06/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519

ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از شيراز 37301029-071
استهبان ني ريز

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/06/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : 42259770
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

توضیحات : 42259770