مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز مقصدنهایی : شلمچه
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
شيراز اهواز
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولووبي 9
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : 42259770
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از شيراز 37301029-071
استهبان ني ريز
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/07/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/07/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از شيراز 37301029-071
استهبان ني ريز
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/07/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : 42259770
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي 9
1396/07/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

توضیحات : 42259770