مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
13:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از شيراز 37301029-071
استهبان ني ريز
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از شيراز 37301029-071
استهبان ني ريز
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
ني ريز

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
22:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
23:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/26
23:55
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519