مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/01/04

07:30

22

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

سال نو مبارک ترابر بي تا ساري تعاوني 15

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1396/01/04

08:30

36

اتوبوس ولو40

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1396/01/04

11:30

31

اتوبوس ولو42

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/01/04

13:00

0

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

سال نومبارک ترابربيتاساري تعاوني 15

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1396/01/04

14:00

13

اتوبوس ولو تيپ 3)

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1396/01/04

23:55

15

اتوبوس ولو42

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا