مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به ایذه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/02
10:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
10:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/02
10:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
11:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
20:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال

ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال

ايذه