مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به ایذه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/23
10:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ر
شوشتر ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
10:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/23
10:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
11:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
15:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/23
19:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/23
19:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ر
اهواز ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/23
19:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
20:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
22:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه اهواز