مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به ایذه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
09:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/05
10:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/05
10:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
17:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
20:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه سربندر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه اهواز