مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

07:30

43

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

08:30

43

اتوبوس ولوو 46

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

09:30

31

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

10:30

44

اتوبوس ولوو 46

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

11:30

31

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

12:30

44

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

13:30

32

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

14:30

42

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

15:30

42

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

16:30

32

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/03/04

17:30

41

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه