مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

07:30

41

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

08:30

40

اتوبوس ولوو 46

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

09:30

36

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

10:30

40

اتوبوس ولوو 46

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

11:30

26

اتوبوس اسکانيا 32

200,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

12:30

44

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

13:30

19

اتوبوس اسکانيا 32

200,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

14:30

41

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

15:30

44

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

16:30

32

اتوبوس اسکانيا 32

200,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

17:30

34

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

تهران جنوب

1395/11/01

23:59

30

اتوبوس اسکانيا 32

200,000 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا