مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمین به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس کلاسيک ولوو
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس کلاسيک
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
170,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس کلاسيک
1397/02/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس کلاسيک
1397/02/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه

پیک صبا خمین
پیک صبا خمین
خمين به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خمین
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
210,000 ریال

قم ويژه