مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس SCANIYA(VIP
1397/03/28
12:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس B9R-VIP
1397/03/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : شبيري 09188314255

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس اسکانياVIP
1397/03/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال

همدان اسدآباد

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : اينترنت رايگان

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال

همدان اسدآباد
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس B9VIP
1397/03/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
550,000 ریال