مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به همدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان
30 %
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
تهران آزادي (پايانه غرب) به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس اسکانيامارال 4212
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
231,000 ریال

توضیحات : 0
همدان اسد آباد(همدان) کنگاور (کرمانشاه)

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور اختصاصي

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مجازي

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به همدان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ازجاده ساوه
30 %
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
تهران آزادي (پايانه غرب) به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس اسکانيامارال 4212
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
231,000 ریال

توضیحات : 0
همدان اسد آباد(همدان) کنگاور (کرمانشاه)
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان