مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس تهران به شیراز

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
680,000 ریال

آباده سعادت شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز مقصدنهایی : جهرم
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
16:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
680,000 ریال

شيراز سعادت شهر شيراز* شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز مقصدنهایی : جهرم
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : اتوکاررويال
شيراز سعادت شهر شيراز* شيراز** شهرضا
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب غرفه 20
شيراز اصفهان آباده فيروزآباد (فارس ) شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
بنز رخش 25 نفره VIP
1397/02/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
آباده سعادت شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : تقويت شود
آباده سعادت شهر شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
اصفهان آباده سعادت شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
اصفهان آباده سعادت شهر
40 %
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
680,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط 09123755197قاسمي
اصفهان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
680,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
آباده سعادت شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
آباده سعادت شهر