مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به شهرضا

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : جهرم
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
16:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
400,000 ریال

شيراز سعادت شهر شيراز* شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : جهرم
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اتوکاررويال
شيراز سعادت شهر شيراز* شيراز** شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به شهرضا مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب غرفه 20
شيراز اصفهان آباده فيروزآباد (فارس ) شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : تقويت شود
آباده سعادت شهر شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال

آباده سعادت شهر شهرضا

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به شهرضا
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه ميرود
اصفهان