مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به تبریز

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/03/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : سکوي دوم اتوکار رويال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور اختصاصي

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور اختصاصي

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
مارال 25 نفره VIP
1397/03/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/03/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
550,000 ریال

تبريز

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

10 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس SCANIYA(VIP
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مان 26 نفره VIP
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود***
تبريز

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/03/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار-اينترنت رايگان

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال

تبريز

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/28
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار-اينترنت رايگان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مانيتور دار مان 26 نفره
1397/03/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
550,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/03/28
23:20
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/03/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/03/28
23:40
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/03/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
550,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مان 25 نفره VIP
1397/03/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
550,000 ریال