مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به تبریز

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار-مشترک با رويال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور اختصاصي

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود***
تبريز تبريز*

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود***
تبريز تبريز*

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
مان 26 نفره VIP
1397/02/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : باشام رايگان/ رزرو:09144714244
تبريز

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مان 26 نفره VIP
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود***
تبريز

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
460,000 ریال

20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs vip
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
22:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/02
22:40
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار-اينترنت رايگان

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : رزرو:09144714244

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
23:20
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مان 26 نفره VIP
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
460,000 ریال