مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری




ترمینال مبدا



بلیط اتوبوس تهران به بروجرد

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

خرم آباد

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ***ترمينالهاي بروجرد و خرم آباد***
بروجرد

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سيروسفرسهميه داريم

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
14:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

خرم آباد

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ترمينال بروجرد و خرم اباد
بروجرد

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سيروسفرسهميه داريم

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
رنو 23 نفره VIP
1397/02/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال
انديمشک بروجرد خرم آباد

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
رنو 23 نفره VIP
1397/02/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال

انديمشک بروجرد خرم آباد
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به بروجرد مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55183570و55182320
خرم آباد (لرستان ) انديمشک بروجرد

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

اراک

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال