مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا

بلیط اتوبوس تهران به اصفهان پایانه صفه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
تهران آزادي به پايانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : تهران-پايانه غرب
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
07:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال آزادي شرکت عدل هماهنگ کننده سيد مصطفي رضوي 09135513934
پايانه صفه (اصفهان )
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
تهران آزادي به پايانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : تهران-پايانه غرب
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
09:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال آزادي شرکت عدل هماهنگ کننده سيد مصطفي رضوي 09135513934
پايانه صفه (اصفهان )
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
تهران آزادي به پايانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : تهران-پايانه غرب
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال آزادي شرکت عدل هماهنگ کننده سيد مصطفي رضوي 09135513934
پايانه صفه (اصفهان )
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
تهران آزادي به پايانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : تهران-پايانه غرب
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال آزادي شرکت عدل هماهنگ کننده سيد مصطفي رضوي 09135513934
پايانه صفه (اصفهان )
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
تهران آزادي به پايانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : تهران-پايانه غرب
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال آزادي شرکت عدل هماهنگ کننده سيد مصطفي رضوي 09135513934
پايانه صفه (اصفهان )
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
تهران آزادي به پايانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : تهران-پايانه غرب
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال آزادي شرکت عدل هماهنگ کننده سيد مصطفي رضوي 09135513934
پايانه صفه (اصفهان )