مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به گناباد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
08:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
120,000 ریال
96,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
11:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال
96,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
12:20
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
120,000 ریال
84,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتودار
1396/09/22
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/09/22
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

گناباد تربت حيدريه