مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به نهبندان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
06:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان

همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس بي 12
1396/04/05
07:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvip
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
180,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان