مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

07:20

40

اتوبوس اسکانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

08:00

43

اتوبوس اسکانيا مارال

% 40

205,000 ریال

123,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

08:30

34

اتوبوس 457

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

لوا ن نور همرا ه هميشگي شما در سفرها

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

09:00

21

اتوبوس اسکانيا vip

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

09:15

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

09:40

43

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

10:25

21

اتوبوس اسکانيا vip

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

11:00

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

11:30

45

اتوبوس اسکانيا45

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

11:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

11:55

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

12:20

39

اتوبوس اسکانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/02/09

12:20

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

رزروبليط05632314010

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

12:30

24

اتوبوس اسکانيا

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

12:55

25

اتوبوس اسکانيا

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/02/09

13:00

25

اتوبوس اسکانيا

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

رزروبليط05632314010

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

13:10

25

اتوبوس vipمارال

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

13:30

42

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

13:40

25

اتوبوس vipمارال

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/02/09

13:40

25

اتوبوس اسکانيا

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

13:40

25

اتوبوس مارال مانيتوردار

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

14:15

22

اتوبوس مارال مانيتوردار اختصاصي vip

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

14:20

20

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

14:30

25

اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

14:30

0

اتوبوس مارال- ViP

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

تلفن رزرو بليط برگشت(09153624625) برزگر روزهاي فرد (09158605548)صفايي روزهاي زوج

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/02/09

14:45

8

اتوبوس اسکانيا سه محور 28

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

14:45

29

اتوبوس فرست گلاس مارال سه محور V.I.P

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

14:50

25

اتوبوس مارال مانيتوردار

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

15:00

44

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

15:10

25

اتوبوس مارال مانيتوردار

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

17:30

38

اتوبوس 457

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

21:00

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

21:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

21:30

45

اتوبوس اسكانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

21:50

43

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

جان و جهانتان بهاري

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

22:00

41

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

22:00

44

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

22:00

20

اتوبوس vipمارال

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/02/09

22:20

21

اتوبوس اسکانيا

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

22:30

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

22:30

16

اتوبوس اسکانيا مارال V I P

% 40

348,000 ریال

208,800 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

22:45

25

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

22:45

21

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

22:45

25

اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/02/09

23:00

23

اتوبوس مارال- ViP

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

جان و جهانتان بهاري

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

23:00

33

اتوبوس اسکانيا مارال

% 40

205,000 ریال

123,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/02/09

23:30

19

اتوبوس اسکانيا مارال -V i P

% 30

348,000 ریال

243,600 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا