مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

07:20

44

اتوبوس اسکانيا

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

08:00

32

اتوبوس اسکانيا مارال

% 40

205,000 ریال

123,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

08:30

36

اتوبوس 457

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

لوا ن نور همرا ه هميشگي شما در سفرها

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

09:00

12

اتوبوس اسکانيا vip

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

09:40

29

اتوبوس اسکانيا44

% 35

205,000 ریال

133,250 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

10:25

15

اتوبوس اسکانيا vip

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

11:00

43

اتوبوس اسکانيا

% 20

200,000 ریال

160,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

11:30

42

اتوبوس اسکانيا45

% 42

205,000 ریال

118,900 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

11:55

44

اتوبوس اسکانيا44

% 35

205,000 ریال

133,250 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

12:20

40

اتوبوس اسکانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/01/07

12:20

39

اتوبوس اسکانيا44

% 30

205,000 ریال

143,500 ريال

رزروبليط05632314010

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

12:45

21

اتوبوس اسکانيا مارال vip

% 25

348,000 ریال

261,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

12:50

19

اتوبوس اسکانيا

% 35

348,000 ریال

226,200 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/01/07

13:00

21

اتوبوس اسکانيا

350,000 ريال

رزروبليط05632314010

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

13:10

20

اتوبوس vipمارال

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

13:30

42

اتوبوس اسکانيا44

% 38

205,000 ریال

127,100 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

13:30

20

اتوبوس مارال مانيتوردار

% 35

348,000 ریال

226,200 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

14:20

20

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

14:30

16

اتوبوس مارال مانيتوردار اختصاصي vip

% 25

348,000 ریال

261,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

14:30

23

اتوبوس ViP - مارال سه محور

% 42

348,000 ریال

201,840 ريال

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

14:30

24

اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

15:00

38

اتوبوس اسکانيا42

% 30

205,000 ریال

143,500 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

17:30

36

اتوبوس 457

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

21:20

36

اتوبوس اسکانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

21:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 35

205,000 ریال

133,250 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

22:00

22

اتوبوس vipمارال

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

22:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 35

205,000 ریال

133,250 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

22:00

34

اتوبوس اسکانيا مارال

% 30

205,000 ریال

143,500 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان )

1396/01/07

22:20

17

اتوبوس اسکانيا

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

22:30

40

اتوبوس اسکانيا

% 26

205,000 ریال

151,700 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

22:30

12

اتوبوس اسکانيا مارال V I P

% 45

348,000 ریال

191,400 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

22:45

11

اتوبوس B9 R.... VIP

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

22:45

25

اتوبوس مارال مانيتوردار

% 35

348,000 ریال

226,200 ريال

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

22:45

15

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

348,000 ریال

278,400 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

مشهد مقدس

1396/01/07

23:00

25

اتوبوس مارال- ViP

% 42

348,000 ریال

201,840 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

23:00

39

اتوبوس اسکانيا مارال

% 45

205,000 ریال

112,750 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

مشهد (خراسان)

1396/01/07

23:30

20

اتوبوس اسکانيا مارال V I P

% 45

348,000 ریال

191,400 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا