مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو بي 7
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1397/02/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا - ViP
1397/02/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا45
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1397/02/02
12:40
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/02/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
13:50
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس درسا مانيتور دار
1397/02/02
14:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1397/02/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس DORSA - V iP دورسا مانيتوردار بزرگ (10 اينج اختصا
1397/02/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/02/02
15:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس 457
1397/02/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1397/02/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:05632318998 لطفاجهت دريافت بليت به تعاوني 11مراجعه فرماييد
گناباد تربت حيدريه
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/02/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال vip
1397/02/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس مانيتوردار
1397/02/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1397/02/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/02/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال - ويژه - (V i P)
1397/02/02
23:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا 20درصد رفت وتا45 درصدبرگشت تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.