مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به زاهدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/05/29
13:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/05/29
14:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
201,500 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو42
1396/05/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
190,000 ریال
123,500 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است