مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به زاهدان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي 12
1396/09/22
10:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

نهبندان
25 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
12:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

نهبندان
32 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوداريورو4
1396/09/22
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
310,000 ریال
210,800 ریال

نهبندان
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/22
14:20
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
310,000 ریال
217,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
نهبندان
25 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
14:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

25 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي 12
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

نهبندان
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو40
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
129,200 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
25 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

نهبندان
25 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

نهبندان
30 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
310,000 ریال
217,000 ریال

نهبندان