مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

06:30

36

اتوبوس ولو40

155,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

06:45

36

اتوبوس 457

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

07:20

37

اتوبوس 457

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

10:25

23

اتوبوس اسکانيا vip

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

11:00

42

اتوبوس اسكانيا

% 35

155,000 ریال

100,750 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

11:30

44

اتوبوس اسکانيا مارال

% 30

155,000 ریال

108,500 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

12:20

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

13:10

15

اتوبوس vipمارال

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

14:20

12

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

14:30

20

اتوبوس مانيتوردارvip

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

15:00

38

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

17:00

40

اتوبوس 457

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

21:00

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

21:50

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

22:00

19

اتوبوس vipمارال

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

22:00

40

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

22:20

20

اتوبوس اسکانيا

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/03/04

22:45

18

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

گناباد تربت حيدريه