مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به یزد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
500,000 ریال

يزد قم

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
بندرانزلي لنگرود يزد قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
280,000 ریال

سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

يزد قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/06/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم