مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به کرمان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/28
23:20
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/03/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659