مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به کرمان

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
08:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : 33664004و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/09/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : 33664004و09172107659

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/09/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
22:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659