مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به فسا

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
200,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال

داراب (فارس) فسا
10 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
200,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز داراب فساا
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال

شيراز فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

فسا

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : 750000
داراب (فارس ) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به فسا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال

فسا