مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا
10 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

شيراز

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
438,000 ریال

جهرم لار (فارس)

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
18:10
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال

فسا داراب (فارس)
10 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
430,000 ریال

شيراز فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
430,000 ریال


پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : 750000
داراب (فارس ) فسا
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس دورسا- جديد
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

شيراز

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
لار (فارس) جهرم

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
430,000 ریال