مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال

فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

فسا

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1397/02/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال


تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
430,000 ریال

فسا

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
430,000 ریال

شيراز بويراحمد(ياسوج )

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
430,000 ریال

فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1397/02/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال


رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسيرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
430,000 ریال

شيراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1397/02/02
22:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال

فسا