مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/09/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
لار (فارس) جهرم

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا
21 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسيرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/09/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
430,000 ریال
339,700 ریال

شيراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
430,000 ریال

فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/09/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/09/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
داراب (فارس ) فسا
21 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 - vip
1396/09/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
435,000 ریال
343,650 ریال

فسا داراب (فارس)
21 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسيرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس دورسا- جديد
1396/09/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
430,000 ریال
339,700 ریال

شيراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/09/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا
21 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسيرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/09/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
430,000 ریال
339,700 ریال

شيراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا