مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به سیرجان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
07:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/04/30
08:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال

سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
150,000 ریال

سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/04/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان