مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به سیرجان

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
08:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33664004و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/09/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
150,000 ریال

سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/09/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

سيرجان آباده شهرضا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
150,000 ریال

سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/09/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

شهرضا آباده سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال

سيرجان