مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به داراب فارس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
140,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
11:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

داراب (فارس) فسا

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس ) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/05/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 750000
داراب (فارس ) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا