مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به داراب فارس

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولوو46
1396/07/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 46 صندلی
140,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال

داراب (فارس) فسا

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
شيراز (فارس )

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/07/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
250,000 ریال

داراب (فارس) فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
250,000 ریال

داراب (فارس) فسا