مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/12/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
890,000 ریال

قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
530,000 ریال

قم

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/12/04
11:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
894,000 ریال

سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
894,000 ریال

يزد قم شهربابک (کرمان) ميبد سيرجان

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
890,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/12/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
890,000 ریال


آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/12/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
894,000 ریال

يزد قم سيرجان

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/12/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
890,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم