مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
15 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

آباده شهرضا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال

15 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

آباده شهرضا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
390,000 ریال


ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال

شهرضا آباده سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال

15 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

آباده شهرضا