مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به آباده

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
15 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/09/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

آباده شهرضا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

سيرجان آباده شهرضا
15 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/09/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

آباده سورمق شهرضا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

آباده شهرضا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال

شهرضا آباده سيرجان
15 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/09/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

آباده شهرضا