مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شاهین شهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/04/05
11:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال32نفره
1396/04/05
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا32نفره
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vip
1396/04/05
13:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/04/05
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس ولوو بي9
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن