مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شاهین شهر

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/07/29
10:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
440,000 ریال

بروجن شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/07/29
11:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/07/29
11:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/07/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/07/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : سفربخير
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/07/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن