مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شاهین شهر

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/12/04
11:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/12/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/04
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي براشماارزومنديم
شاهين شهر و ميمه