مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شاهین شهر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/06/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه اصفهان کاوه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/06/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن اصفهان

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/06/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
280,000 ریال

شاهين شهر و ميمه اصفهان کاوه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/06/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
430,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/06/02
12:40
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/06/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/06/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
بروجن شاهين شهر

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/06/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
بروجن شاهين شهر

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 2
1396/06/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

شاهين شهر و ميمه