مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا بهادري
1397/02/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
300,000 ریال


تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1397/02/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال


ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال


ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1397/02/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1397/02/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vip
1397/02/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرتان بسلامت
شاهين شهر

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1397/02/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

اصفهان

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
اصفهان قم

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال

اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
250,000 ریال

اصفهان قم

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1397/02/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفرتان بسلامت
شاهين شهر بروجن