مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا بهادري
1396/09/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال

بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/09/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
400,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/09/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/09/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/09/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/09/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/09/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/09/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال32نفره
1396/09/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال

قم اصفهان

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/09/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
اصفهان قم

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/09/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
250,000 ریال

اصفهان قم

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/09/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
بروجن شاهين شهر

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/09/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال


تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال