مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا بهادري
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
300,000 ریال

بروجن

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/12/07
10:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/07
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
11:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/12/07
11:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
300,000 ریال

اهواز

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/07
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال


ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
300,000 ریال

اصفهان

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال

اصفهان

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي0
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

اصفهان

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال

اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
250,000 ریال

اصفهان قم

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
300,000 ریال


تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/12/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/12/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي براشماارزومنديم
شاهين شهر و ميمه