مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا بهادري
1396/06/30
09:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
300,000 ریال


تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/30
10:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال


ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/06/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه اصفهان کاوه

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/06/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/06/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن اصفهان

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/06/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/06/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال

شاهين شهر و ميمه اصفهان کاوه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/06/30
12:40
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/06/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال

بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/06/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/06/30
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
بروجن شاهين شهر

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/06/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال


ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفربخير
اصفهان قم

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
250,000 ریال

قم اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا32نفره
1396/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
بروجن شاهين شهر

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال


ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 2
1396/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

شاهين شهر و ميمه