مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم کرج اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم بروجرد

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
قم کرج اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/07/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
قم اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
580,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
قم اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا.44محل سوارشدن 3راه خرمشهر
1396/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
اراک قم بروجرد