مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/07/02
08:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر بروجن
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال/همراه بانهار
1396/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
19:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
شاهين شهر فولادشهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/07/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر