مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/08/30
08:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال/همراه بانهار
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مان26نفره
1396/08/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/08/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/08/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
25 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر