مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری





ترمینال مبدا




مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/03/08

14:30

9

اتوبوس اسکانيا44

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

15:30

7

اتوبوس کلاسيک32

% 5

215,000 ریال

204,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/03/08

16:00

3

اتوبوس اسکانيا32

215,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

16:30

18

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/03/08

17:15

11

اتوبوس اسکانيا44

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

17:30

12

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/03/08

18:00

12

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

18:30

15

اتوبوس سه محور

% 5

215,000 ریال

204,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/03/08

19:00

13

اتوبوس سه محور

215,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

19:45

14

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/03/08

20:15

15

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) سيرجان

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

21:00

30

اتوبوس اسکانيا44

% 15

155,000 ریال

131,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک يزد

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

22:00

40

اتوبوس اسكانيا

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
يزد رفسنجان

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/03/08

23:00

17

اتوبوس ولو 44

155,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/03/08

23:30

18

اتوبوس ولو 44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد