مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به یزد

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به يزد مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/08/30
08:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
265,000 ریال
206,700 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
يزد رفسنجان

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : سرويس يزد همه روزه 1بامداد

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال


عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
200,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال first class
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
15:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
155,000 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
200,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/08/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
20:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد