مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

10:30

13

اتوبوس ولو 44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

11:00

16

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

12:00

22

اتوبوس ولو 44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/02/04

12:15

22

اتوبوس ولو 44

155,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

12:30

14

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

13:30

6

اتوبوس سه محور

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

14:00

3

اتوبوس سه محور

215,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

14:30

15

اتوبوس ولو 44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/02/04

15:15

10

اتوبوس ولو 44

155,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

15:30

9

اتوبوس کلاسيک32

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

16:00

7

اتوبوس اسکانيا32

215,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

16:30

7

اتوبوس اسکانيا44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/02/04

17:15

8

اتوبوس ولو 44

155,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

17:30

13

اتوبوس اسکانيا44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

18:00

10

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

18:30

12

اتوبوس سه محور

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

19:00

10

اتوبوس سه محور

215,000 ريال

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

19:45

19

اتوبوس اسکانيا44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

20:15

15

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

20:45

23

اتوبوس اسكانيا

155,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
رفسنجان يزد

اصفهان يزد

پایانه صفه اصفهان

يزد

1396/02/04

22:45

8

اتوبوس ولو 44

155,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است

اصفهان( کاوه) يزد

پایانه کاوه اصفهان

يزد

1396/02/04

23:30

22

اتوبوس ولو 44

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان يزد

پایانه جی اصفهان

يزد

1396/02/04

23:59

14

اتوبوس اسکانيا

155,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا