مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به یزد

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
12:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
12:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
155,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
14:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
215,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
155,000 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
155,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
155,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
155,000 ریال

توضیحات :
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به يزد مقصدنهایی : شهرک صنعتي بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : باخريد بليط اينترنتي از 20درصد تخفيف بهره مند شويد
يزد شهربابک سيرجان

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد