مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گنبدکاووس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/29
15:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

بابل گرگان ساري تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

ساري گرگان
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/05/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
565,000 ریال
508,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/05/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
565,000 ریال
508,500 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/29
17:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال

ساري گرگان بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب