مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان ايرانشهر بم رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
کرمان بم چابهار

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

کرمان بم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمان بم يزد

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
490,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
کرمان بم ايرانشهر
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
19:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

رفسنجان
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/06/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
460,600 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
25 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
280,000 ریال
210,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
20:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کرمان تعاوني 8
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

رفسنجان
25 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
280,000 ریال
210,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان