مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
19:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

رفسنجان

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال

رفسنجان
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
20:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
460,600 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان