مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به کاشان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 31نفره
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/04/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
105,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/04/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/04/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
105,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/04/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کاشان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
135,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم با اتوبوس فرست کلاست دائر ميباشد