مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نیشابور

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
695,000 ریال
556,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
نيشابور
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
سبزوار نيشابور
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
15:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

سبزوار نيشابور
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
سبزوار نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
سبزوار نيشابور
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : همراه با پذيرايي شام
نيشابور سبزوار
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
نيشابور
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نيشابور سبزوار
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
695,000 ریال
521,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور