مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نیشابور

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

سبزوار نيشابور

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/05
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

سبزوار نيشابور
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

سبزوار نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
سبزوار نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : سفربخير
شاهرود نيشابور سبزوار
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
455,000 ریال
400,400 ریال

توضیحات : بستن کمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور