مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به نائین

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ولو 40
1396/09/22
06:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/09/22
08:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/09/22
10:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
12:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/09/22
14:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :